html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

ทิศทาง ความหวัง...เรื่องการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม


เมื่อปลายปี พ..2550 กรม บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมเกี่ยวกับหู โดยให้สิทธิแก่ข้าราชการในการเบิกจ่ายค่าเครื่องประสาทหูเทียมสำหรับการผ่า ตัดฝังประสาทหูเทียม  

 

นับได้ว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับผู้พิการทางหูในกลุ่มที่มีสิทธิในสวัสดิการ ดังกล่าวเพราะในที่สุดฝันที่พวกเขารอคอยก็มาถึง หลังจากข้อมูลเรื่องการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้เป็นที่รู้จักและบอกต่อกัน อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้พิการทางหูมาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนที่จะมีประกาศฉบับนี้

อย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึ่งของสังคม ยังคงมีเสียงเงียบสะท้อนมาจากกลุ่มผู้พิการทางหูและผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน เป็นผู้พิการทางหูที่อยู่ในระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บอกถึงความต้องการก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตด้วยการใช้เทคโนโลยีประสาทหูเทียม อันทันสมัย โดยได้รับความช่วยเหลือจากระบบบริการสุขภาพของรัฐเช่นกัน

 

ใต้ร่มกรมบัญชีกลาง สำหรับผู้มีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

 

cochlear 3

 

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

 ให้ข้อมูลโดยหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการรายการประเภท อัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา

สำหรับผู้พิการทางหู กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเครื่องช่วยฟังมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ในกรณีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมซึ่งจัดว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นั้น ก่อนปี พ.ศ.2550 กระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดให้เบิกจ่ายได้ ยกเว้นบางกรณีที่อนุมัติให้เบิกเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นในการรักษาพยาบาลตามข้อเท็จจริงของผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งได้เคยมีการประกาศอนุมัติให้เบิกค่าผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย ต่อมาภายหลังออกประกาศให้เบิกค่าใช้จ่ายได้แล้ว พบว่ามีข้อมูลการเบิกจากผู้ป่วยจำนวน 64 ราย

 
 

ใต้ร่มประกันสังคม สำหรับกลุ่มคนทำงาน

 

หันกลับมามองในร่มของระบบประกันสังคมบ้าง แม้ระบบประกันสังคมยังไม่ได้ให้สิทธิเรื่องการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม แต่ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้รับเรื่องหารือเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมจำนวน 4 ราย ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา สปส. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางหูด้วยการจัดหาเครื่องช่วยฟังเป็นหลัก โดยตั้งแต่ปี พ..2550 จนถึงเดือนมิถุนายน พ..2552 มีผู้ได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้วทั้งสิ้น 1,647 ราย โดยผู้ประกันตนกับประกันสังคมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในอัตราข้างละ 13,500 บาท

 

 

cochlear 1

 

นางสุจิตรา บุญชู

 

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

 

 


 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คณะกรรมการการแพทย์กำลังศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้อยู่ หากมีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนว่าการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นมาตรฐานการรักษาของประเทศ สปส. ก็ยินดีให้การสนับสนุนเช่นเดียวกับกองทุนอื่นๆ

สำนักงานประกันสังคมยังขาดข้อมูลทางวิชาการของเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในหลายแง่มุม อาทิ การวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในเรื่องประสิทธิผลของตัวเครื่อง ความซับซ้อนในการใช้ข้อดี-ข้อเสีย กลุ่มอายุของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ รวมถึงการติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดที่แน่ชัด ซึ่งทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการการแพทย์และคณะกรรมการประกันสังคม อีกทั้งจะต้องไม่ลืมเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจกับเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าว

สำนักงานประกันสังคมยังขาดข้อมูลทางวิชาการของเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในหลายแง่มุม อาทิ การวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในเรื่องประสิทธิผลของตัวเครื่อง ความซับซ้อนในการใช้ข้อดี-ข้อเสีย กลุ่มอายุของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ รวมถึงการติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดที่แน่ชัด ซึ่งทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการการแพทย์และคณะกรรมการประกันสังคม อีกทั้งจะต้องไม่ลืมเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจกับเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าว

 ใต้ร่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ด้านสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศภายใต้การดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นั้น เพื่อให้ผู้พิการทางหูสามารถเข้าถึงบริการได้ตามสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับคนทั่วไป ทาง สปสช. จึงจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ป่วยที่พิการทางหูโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ..2549 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีผู้พิการทางหูมาลงทะเบียนแล้ว 46,815 คน

 

cochlear 2

 

 นพ.วินัย สวัสดิวร 

 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ

 

 

 

 กล่าวว่า การที่ สปส. ยังไม่ได้ให้การสนับสนุนการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนั้นเนื่องจาก สปส. หารือกับทางราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และได้รับข้อเสนอแนะว่าการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมมีค่าใช้จ่ายในแต่ละรายสูงมาก อีกทั้งมีข้อจำกัดตรงที่มีประโยชน์ในผู้ป่วยเฉพาะรายเท่านั้น ซึ่งหากจะมีการให้บริการจริงๆ จะต้องมีกระบวนการประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะถึงแม้เทคนิคการผ่าตัดจะไม่ยุ่งยาก แต่การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดจนฟังและพูดได้เป็นเรื่องที่ยากและสำคัญยิ่ง

เปิดเผยถึงแนวทางในการดูแลผู้พิการทางหูที่ลงทะเบียนกับ สปสช. ว่า สปสช. ได้จัดสรรงบประมาณเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการไว้หลายด้าน อาทิ การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูในชุมชน การพัฒนาบริการและการจัดกิจกรรมฟื้นฟูในหน่วยงานบริการ/องค์กร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับผู้พิการทุกประเภทซึ่งรวมถึงผู้พิการทางหูด้วยนอกจากสิทธิประโยชน์ด้านกิจกรรมที่กล่าวแล้ว สปสช. ยังได้สนับสนุนเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2552 ได้ให้บริการไปแล้วจำนวน 7,373 ชิ้น

สำหรับการผ่าตัดฝังเครื่องประสาทหูเทียมนั้น จัดเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของสปสช. แต่ สปสช. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการประสานเรื่องนี้กับราชวิทยาลัยโสต ศอนาสิกแพทย์แห่งระเทศไทยถึง

ความเป็นไปได้ในการให้สิทธินี้แก่ผู้พิการทางหูที่อยู่ในความดูแลแล้วและได้รับข้อแนะนำกลับมาในหลายประเด็น อาทิ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดสรรประมาณ 1 ล้านบาทต่อรายซึ่งมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาปีละประมาณ 100 ราย ดังนั้นหากจะให้สิทธินี้ควรจัดตั้งกองทุนแยกเฉพาะไว้สำหรับการจ่ายเงิน เป็นต้น

ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการมายืนยันในเรื่องความคุ้มค่า สปสช. จึงยังไม่ประกาศให้สิทธิประโยชน์ในรายการนี้กับผู้ประกันตน และยังคงต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ในอนาคต

 

 

จะเห็นได้ว่าเรื่องของราคาเป็นปัญหาหลักในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุให้องค์กรภาครัฐอย่างเช่น สปส. และ สปสช. ไม่สามารถลงทุนจำนวนมหาศาลไปกับการสนับสนุนสิทธิเบิกจ่ายในกรณีนี้ผู้พิการทางหูจำนวนหนึ่งจึงได้แต่เฝ้าคอยการตัดสินใจของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยความหวังว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้จะช่วยเติมเต็มศักยภาพให้พวกเขาดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไป และสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวต่อไปได้ในอนาคต

ให้ข้อมูล โดยหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากทางราชการรายการประเภท อัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา

สำหรับผู้พิการทางหู กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้เบิกจ่ายค่เรื่องช่วยฟังมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ในกรณีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมซึ่งจัดว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นั้น ก่อนปี พ.ศ.2550 กระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดให้เบิกจ่ายได้ ยกเว้นบางกรณีที่อนุมัติให้เบิกเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นในการ

รักษาพยาบาลตามข้อเท็จจริงของผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งได้เคยมีการประกาศอนุมัติให้เบิกค่าผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย ต่อมาภายหลังออกประกาศให้เบิกค่าใช้จ่ายได้แล้ว พบว่ามีข้อมูลการเบิกจากผู้ป่วยจำนวน 64 ราย

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556 16:33