html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

กิจกรรมให้การตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน ให้กับนักกีฬาโบว์ลิ่งคนหูหนวก

tml>

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ 

ได้ให้การตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินให้กับนักกีฬาโบว์ลิ่งคนหูหนวก

เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้ารวมการแข่งขัน

3 APTBF Bowlling Championship 2016

ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.- 3 มิ.ย 2016.

ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์