html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

กิจกรรมจัดอบรมวิธีการใช้ และการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม เบื้องต้น

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ร่วมกับ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

จัดอบรมวิธีการใช้ และการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม เบื้องต้น

โดยในงานได้มีการบริการล้างเครื่องประสาทหูเทียม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557

ณ. ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา