html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

กิจกรรมตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินให้กับนักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวก

l>

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ร่วมสนับสนุนตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน 

ให้กับนักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวก เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก