html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

เสวนาวิชาการคิดเชิงบริหารจัดการในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

งานเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ผู้ปกครองจะได้ทราบว่า 

1.ความสำคัญของสมองส่วนที่ควบคุมความคิดเชิงจัดการ (Executive Function) ทำหน้าที่ เช่น การแก้ปัญหา การยืดหยุ่น การมีวินัย การวางแผน ฯ มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต 

2.พัฒนาการสมองของเด็กที่มีการได้ยินปรกติและเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินเป็นอย่างไร 

3.การพัฒนาสมองด้านการมอง การฟัง เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคมของเด็ก

4.เมื่อไม่มีเสียงส่งไปยังจากหูข้างที่บกพร่องทางการได้ยิน จะส่งผลต่อการมอง การสัมผัส และการรับความรู้สึกด้านอื่นๆ อย่างไร 

5.เมื่อลูกไม่ได้ยินเสียง จะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาด้านภาษา อารมณ์ สังคม การมีสมาธิจดจ่อ รวมถึง ความคิดเชิงจัดการ (Executive Function) ของเด็กอย่างไร 

6.การพัฒนาความคิดเชิงจัดการ (Executive Function) มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้ภาษาของเด็ก การใส่ประสาทหูเทียมในเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน จะส่งผลต่อการพัฒนาความคิดเชิงจัดการอย่างไร

7.พ่อแม่ควรทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

8.ปัจจัยด้านการเลี้ยงดูที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และการป้องกัน ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดประสาทหูเทียม

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง ได้ที่

        1. ที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือสำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร.02-271-4455

        2. คลินิกสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โทร. 02-320-2777 ต่อ 1143 , 1163