คุณศรีแข จันทพัฒน์ ได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศูนย์ฯ ครบรอบ 25 ปี

tml>

 

คุณศรีแข จันทพัฒน์ ซึ่งเป็นลูกค้ามายาวนานกว่า 15 ปี

ได้นำดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี 

ในโอกาสที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์เปิดกิจการครบรอบ 25 ปี