html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

เกี่ยวกับศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

northlight

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ( NorthLightCenter )

ศูนย์ฯ มอบบริการด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสารสังคม และการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการบำบัด และการสอนที่มีการวางแผน และให้การบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลมากที่สุด

การปฏิบัติงานของศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

ทีมงานในสหวิชาชีพ ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก และครอบครัว โดยการร่วมกันจัดวางแผนการสอนแบบรายบุคคล ตามความเหมาะสม และความต้องการของทั้งเด็กและครอบครัว ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ มีนโยบาย เปิดรับการให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียน การสอน การบำบัด เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ร่วมไปกับผู้สอนและเด็ก อีกทั้งผู้ปกครองสามารถเข้าร่วม ในการเรียน เพื่อการเรียนรู้วิธีการเฉพาะ เช่น การแลกบัตรภาพเพื่่อการสื่อสาร การสอนการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ หรืออื่นๆ

ทางศูนย์ฯ เปิดรับความคิดเห็นของผู้ปกครอง และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เพื่อสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางอยู่อย่างสม่ำเสมอ

จุดมุ่งหมายของศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ คือ การมอบโปรแกรมการบริการหลากหลาย ที่ผู้ปกครองสามารถเลือก หรือรวมโปรแกรมต่างๆ ตามความต้องการรายบุคคลได้ การมีโปรแกรมการบริการต่างๆ มากมายในสถานที่แห่งเดียวนี้ ถือเป็นการมอบความต่อเนื่องทางการศึกษาและการมอบคุณภาพให้กับชีวิตในครอบครัว    

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่มีประสบการณ์และทำงานอย่างมีเป้าประสงค์ร่วมกัน ทั้งการประเมิน การวางแผนการรักษา การให้การรักษา / บำบัด ที่ตรงกับเป้าประสงค์การรักษา โดยมีการประชุมเพื่อร่วมวางแผน กับผู้ปกครอง และทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้เป้าประสงค์การรักษาที่เหมาะสมมากที่สุด ขั้นตอนของการทำงานของทางศูนย์ฯ ประกอบด้วยขั้นตอนตามลำดับขั้นดังนี้

     1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรอง และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

           • เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และตอบคำถามจากแบบประเมิน

           • มอบการประเมินโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานในประเทศ และต่างประเทศ

           • นำเสนอแนวทางการรักษา / บำบัด / การช่วยเหลือ

     2. มอบการบริการบำบัด / ฟื้นฟู และบริการความรู้ทางวิชาการ