html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ 0-3 ปี และโปรแกรมห้องเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอายุ 2-7 ปี

modules

โปรแกรมการให้การบำบัดแรกเริ่มแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการทางด้านใดๆ ล่าช้า เล็กน้อย หรือมาก การเข้าแทรกแซงโดยการมอบการกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อสายตา การเคลื่อนไหว การดูดนม การกลืน การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ฯลฯ นั้น จะสามารถช่วยเหลือให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า สามารถมีพัฒนาการดีขึ้น อาจจะช่วยเหลือได้ทันท่วงที่ จนเด็กสามารถมีพัฒนาการที่ใกล้เคียง หรือเทียบเท่าการพัฒนาการของเด็กในวัยเดียวกัน (เทียบเท่ากับพัฒนาการของเด็ก) การให้โอกาสเด็กในการได้รับการช่วยเหลือนี้ จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้มากกว่า และทันการกว่าการที่จะปล่อยให้เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ จากนักวิชาชีพ หรือคิดว่าทิ้งเวลาให้ผ่านไป และรอดูไปก่อน

โปรแกรมการให้การบำบัดแรกเริ่มนั้นเป็นโปรแกรมการบำบัดแบบองค์รวมทั้งในด้านการศึกษาและการบำบัดรักษา

มีแนวทางการให้การบำบัดอย่างมีระบบ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถของเด็กแต่ละคนอย่างจำเพาะเจาะจง การให้การบำบัดแรกเริ่ม เน้นการบำบัดในสภาพการณ์ที่เป็นธรรมชาติ ผู้ปกครองและทีมผู้บำบัดมีการวางแผนร่วมกัน ในการเข้าถึงความสามารถของเด็กแต่ละคน การให้การบำบัดแรกเริ่มนั้นควรเริ่มต้นโดยทันทีที่ทราบว่าเด็กมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ