html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

การให้บริการด้านกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด

northlight3

โปรแกรมกิจกรรมบำบัด

ให้บริการการประเมินทั้งในแบบมาตรฐานต่างประเทศและแบบประเมินมาตรฐานภายในประเทศเพื่อพิจารณาโปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถจะมีการประเมินอย่างต่อเนื่องในขณะที่เด็กอยู่ในโปรแกรมการรักษา เพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการรักษานอกจากนี้การประเมินอย่างเต็มรูปแบบจะถูกนำมาใช้เพื่อพิจารณาความพร้อม เมื่อเด็กจะออกจากโปรแกรมการรักษาทางกิจกรรมบำบัด

              รับประเมิน ตั้งเป้าประสงค์ และวางแผนการรักษา

              มอบบริการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด และให้คำปรึกษา

              จัดโปรแกรมการฝึกสอนพฤติกรรมทอนย่อยกิจกรรมที่นำมาใช้ในสังคม การสื่อสาร และชีวิตประจำวัน

              โปรแกรมบูรณาการประสาทสัมผัส Sensory Integration (SI)เพื่อการประมวลผลระบบประสาทอย่างเหมาะสม

              จัดโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ / เล็กการวางแผนการเคลื่อนไหว / ความคิด การช่วยเหลือตนเอง การเล่นที่เหมาะสมกับวัย

              โปรแกรมต่างๆ ได้แก่

              Sensory Integrative Intervention เป็นกระบวนการบำบัดที่มีวัตถุประสงค์ให้สมองทำการจัดเรียงข้อมูลสิ่งเร้า

ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม ทำการตอบสนอง หรือแสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างเหมาะสม ซึ่่งนักกิจกรรมบำบัดจะทำการรักษา โดยการกระตุ้นระบบต่างๆ ประกอบไปด้วยระบบประสาทสัมผัส ระบบการรับรู้ผ่านข้อต่อระบบเวสติบูลาร์ ระบบการดมกลิ่น ระบบการได้ยิน ระบบการรับรู้รส โดยจะพิจารณาถึงปัญหาและความต้องการของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก

              Sensorimotor Intervention และการส่งเสริมสหสัมพันธ์ของร่างกาย coordination หรือผู้ที่มีปัญหาการวางแผนการเคลื่อนไหว (motor planning) สหสัมพันธ์ของร่างกายทั้งหมด การเขียนที่อาศัยความปราณีตและคล่องแคล่วการส่งเสริมการเรียนรู้การเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น และแข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น ไม่หกล้มบ่อยขณะวิ่ง การเขียนและการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

              สหสัมพันธ์ของตาและมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน

(Visual-motor skills, eye-hand coordination and Handwriting)และการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor skills) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อภายในมือให้แข็งแรงเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องขณะเขียน ท่าทางที่ถูกต้อง และแก้ไขความบกพร่องของผู้ที่มีปัญหาด้านการเขียน

เช่น พื้นฐานของการเขียนโดยใช้ mind-mapping เป็นต้น

              การรับรู้ด้านสายตา (Visual Perceptual Skills) ตัวอย่างเช่น

              การแยกแยะทางสายตา (visual discrimination; matching, finding differences)

              การมองตามตลอดหน้ากระดาษเพื่อเป็นประโยชน์ในการอ่าน (visual scanning)

              ความจำทางสายตา (visual memory; sequencing events, reading, recall)

              การแยกภาพออกจากพื้น (figure-ground)

              การรับรู้ทิศทาง ซ้าย-ขวา ใกล้-ไกลเปรียบเทียบระหว่างตัวเองและวัตถุ (spatial-orientation)

              การเติมเต็มภาพที่หายไปให้สมบูรณ์โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา (Visual closure)

              ความสามารถในการสร้างภาพหรือคิดภาพให้เกิดขึ้นได้เองภายในจิตใจซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ (Visualization)

              ความสนใจและสมาธิในการทำกิจกรรม (Attention) ทั้งแบบการทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมายเมื่อต้องทำงานในสถานที่ขนาดต่างๆ กัน และช่วงความสนใจในการทำกิจกรรมที่ต้องนั่งโต๊ะ

              การใช้หลักการทอนย่อยกิจกรรมและสอนพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพื่อสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมตามระดับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน การเล่น และการอยู่ร่วมกับคนในสังคม

              การฝึกทักษะการเข้าสังคม การเล่น ที่เหมาะสมกับวัย การรู้จักการรอคอย ระเบียบ และการจัดการกับตนเอง

              การฝึกการเรียนรู้ (Cognition) เพื่อนำไปสู่การเรียนที่ประสบความสำเร็จ นักกิจกรรมบำบัดเองจะทำการสอนทักษะการเรียนรู้ขั้นสูง เช่น ความสนใจ การรับรู้ ความจำ และความคิดแบบตรรกวิทยาเพื่อให้เด็กนำทักษะขั้นพื้นฐานดังกล่าวมาใช้ในการเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียนได้

โปรแกรมกายภาพบำบัด

ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการในขอบข่ายของงานกายภาพบำบัดในเด็กที่มีการพัฒนาการล่าช้า ไม่สมวัยโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ควรได้รับการตรวจสอบดูแลโดยนักกายภาพบำบัด ได้แก่

              ดาว์นซินโดรม

              โมบิอุสซินโดรม

              ผู้ป่วยสมองพิการ

              ผู้ป่วยที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง ฯลฯ เป็นต้น  ให้บริการช่วยเหลือในคนไข้ผู้ใหญ่ที่มีอาการดังต่อไปนี้

              ปวดคอ ปวดบ่า

              ปวด ชา จากกระดูกคอเสื่อม

              ปวด ชาจากเส้นประสาทถูกกดทับ

              ไหล่ติด (frozen shoulder) ข้อติด

              ปวดจากกล้ามเนื้อศอกอักเสบ

              ปวดหลัง

              ปวด ชา จากหมอนรองกระดูกเสื่อม หรือปลิ้น

              ปวด ชา จากกระดูกสันหลังเคลื่อนเข่าเสื่อม (osteoarthritis)

              นิ้วล็อค

              รองช้ำ

              ข้อเท้าแพลง

              ปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานa

              ปวดจากการเล่นกีฬ

              กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง