html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

การให้บริการในโปรแกรมพิเศษอื่นๆ

modules

โปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ โดยครูการศึกษาพิเศษชาวอเมริกัน (English Program by Special Education Teacher)

โปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้น  โปรแกรมการให้บริการทางด้านการความรู้และการศึกษา โดยครูการศึกษาพิเศษ และนักจิตวิทยาการศึกษา เป็นโปรแกรมที่ทางศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ  มอบให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษในทั้งสองภาษาตามความต้องการ  ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการเรียนกับครูการศึกษาพิเศษคนไทยเป็นภาษาไทย  และเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนานาชาติ ที่ต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูที่เป็นเจ้าของภาษา  ครูการศึกษาพิเศษ และนักวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ของศูนย์ฯ นั้น เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

โปรแกรมหลังเลิกเรียน

 • โปรแกรมการฝึก การอ่านในโครงการเข้าแทรกแซงเพื่อการช่วยเหลือเด็กวัยเรียน ก่อนการล้มเหลว

การอ่านนั้นได้ถูกจัดเป็นทักษะพื้นฐานขั้นแรกสำหรับนักเรียน  ผู้ที่มีทักษะในการอ่านได้ดีในวิชาใด คะแนนสอบในวิชานั้นจะออกมาดีตามไปด้วย  ซึ่่งมีข้อพิสูจน์ว่าผู้ที่อ่านดี จะได้คะแนนเรียนที่ดีกว่า  เด็กที่มีผลคะแนนการเรียนที่ดีนั้นย่อมมีความมั่นใจในตนเอง  มีพฤติกรรมในห้องเรียนที่เหมาะสม  และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และโรงเรียนไปด้วย

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ได้นำเข้าหลักสูตรการสอนอ่านให้กับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านได้ฝึกการอ่าน ด้วยวิธีการสอนที่ผ่านการวิจัยจากสหรัฐอเมริกามาแล้วว่า  เป็นวิธีที่ได้ผล และสามารถช่วยเหลือให้นักเรียน สามารถอ่านได้ดีขึ้น  รู้คำศัพท์มากขึ้น  มีความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น  และผลการเรียนดีขึ้นตามไปด้วย

 • ส่งเสริมวิชาการภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการซ่อมเสริมวิชาการให้ตามการเรียน การสอนในชั้นเรียนได้ทันขึ้น

 • การเขียน สำหรับเด็กในช่วงอายุ 4-12 ปี

ที่มีปัญหาในด้านการเขียน  และการเขียนให้เป็นลำดับหรือเขียนให้ได้ใจความ

โปรแกรมศิลปะเพื่อความคิดสร้างสรรค์

โปรแกรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ / สังคม  จินตนาการ / ความคิดสร้างสรรค์  ความอดทนอดกลั้น  ส่งเสริมสมาธิ พัฒนาการทางความคิด  ความเข้าใจ  ภาษา  สังคมทั้งทางตรง และทางอ้อม

โปรแกรมพัฒนาพื้นฐานการใช้ชีวิตในสังคม

โปรแกรมจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง  เพื่อการพึ่่งพาตนเองได้ในอนาคต  โปรแกรมประกอบไปด้วย

 • การแต่งตัวดูแลตนเอง
 • การใช้คอมพิวเตอร์
 • การใช้เครื่องมือ
 • การล้างจาน
 • การทำความสะอาดบ้าน
 • การซักผ้า
 • การดูแลเรื่องการทำอาหาร
 • การจัดเตียง
 • ทักษะการใช้ชีวิตนอกสถานที่