html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

เกี่ยวกับศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

pic ci25

เกี่ยวกับศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

ศูนย์ฯ มอบบริการด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาการได้ยินการสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสารสังคมและการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการบำบัด และการสอนที่มีการวางแผน และให้การบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ดูแลเพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลมากที่สุด

ทางศูนย์ฯ เปิดรับความคิดเห็นของผู้ปกครอง และการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เพื่อสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 

จุดมุ่งหมายของศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ คือ การมอบโปรแกรมการบริการหลากหลาย ที่ผู้ปกครองสามารถเลือก หรือรวมโปรแกรมต่างๆตามความต้องการรายบุคคลได้ การมีโปรแกรมการบริการต่างๆ มากมายในสถานที่แห่งเดียวนี้ ถือเป็นการมอบความต่อเนื่องทางการศึกษาและการมอบคุณภาพให้กับชีวิตในครอบครัว  

 

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่มีประสบการณ์และทำงานอย่างมีเป้าประสงค์ร่วมกันทั้งการประเมิน การวางแผนการรักษา การให้การรักษา / บำบัด ที่ตรงกับเป้าประสงค์การรักษา โดยมีการประชุมเพื่อร่วมวางแผนกับผู้ปกครอง และทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้เป้าประสงค์การรักษาที่เหมาะสมมากที่สุด ขั้นตอนของการทำงานของทางศูนย์ฯประกอบด้วยขั้นตอนตามลำดับขั้นดังนี้

 

     1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรอง และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

           • เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และตอบคำถามจากแบบประเมิน

 

           • มอบการประเมินโดยใช้แบบประเมินมาตรฐานในประเทศ และต่างประเทศ

 

           • นำเสนอแนวทางการรักษา / บำบัด / การช่วยเหลือ

 

     2. มอบการบริการบำบัด / ฟื้นฟู และบริการความรู้ทางวิชาการ