html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

กิจกรรมตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินให้กับนักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวก

กิจกรรมให้การตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน ให้กับนักกีฬาโบว์ลิ่งคนหูหนวก

กิจกรรมงานประชุมแพทย์หู คอ จมูก นานาชาติ ที่เชียงใหม่

หน้า 1 จาก 8