html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
  • 10 ตุลาคม 2557

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

จัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ 

โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 


ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนให้ ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Published in กิจกรรม